Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Facebook soutěž o kelímky pro batolata Babycup“, dále jen „Pravidla“

 1. Organizátor soutěže

1.1. Organizátorem soutěže je Jan Ptáček, Pincova 2969/9, Ústí nad Labem, 400 11, IČO 86747380, dále jen „Organizátor soutěže”.

 1. Jak soutěžit

2.1. Soutěž probíhá od 12. 7. – 26. 7. 2017.

2.2. Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 18 let s trvalým bydlištěm

a doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, dále jen

„účastník soutěže“.

2.3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu

k organizátorovi soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení §

22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„občanský zákoník“).

2.4. Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže či třetí osobě, dále mohou být vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže, Zprostředkovatele soutěže či třetí osoby nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu.

 1. Pravidla hry

3.1. Úkolem soutěžícího je odpovědět na tři níže uvedené otázky a dát like facebookové stránce partnera soutěže společnosti Belvela www.facebook.com/Belvela. Soutěžící musí svou odpověď vložit do komentářů k příspěvku oznamující soutěž na www.facebook.com/jidlodotlapky.

Soutěžní otázky

A: Kolik kelímků pro batolata Babycup je v jednom balení?

B: V jakých barvách se vyrábí kelímky pro batolata Babycup?

C: Jaký obsah (ml) má jeden kelímek pro batolata Babycup?

3.2. Na konci soutěže proběhne losování a ze správných odpovědí budou vybráni dva soutěžící.

3.3. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.

3.4. Každý soutěžící se smí hry účastnit pouze prostřednictvím jednoho nezeditovaného

komentáře.

 1. Výhra

4.1. V rámci soutěže je možné získat následující cenu:

 • 2x balení kelímků Babycup (s možností výběru barvy).

4.2. Výherci soutěže budou informováni o výhře pod soutěžním příspěvkem na profilu

www.facebook.com/jidlodotlapky, a to nejpozději následující pracovní den po skončení soutěže, načež budou vyzváni ke kontaktu prostřednictvím privátní zprávy.

4.3. Výhra bude vítězům doručena do osmi týdnů od vyhodnocení soutěže.

 1. Práva a povinnosti Organizátora a Zprostředkovatele soutěže

5.1 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či

ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku

zveřejnění na profilu organizátora www.facebook.com/jidlodotlapky.

5.2 Organizátor neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

5.3 Organizátor neodpovídá za to, že si výherce nepřečte výzvu k zaslání zprávy pod soutěžním příspěvkem. Organizátor soutěže neodpovídá za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu, nebo jej nekontaktoval pomocí privátní zprávy. V případě, že se výherce neozve pomocí privátní zprávy do 48 hodin od konce soutěže, propadá výhra Organizátorovi soutěže a nebude výherci udělena.

5.4 Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které:

 1. a) neodpovídají zadanému tématu soutěže,
 2. b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými

mravy či platnými právními předpisy,

 1. c) by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní

firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby,

 1. d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,
 2. e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

5.5 O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje

Organizátor soutěže.

5.6 Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

6 Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

6.1 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

6.2 Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Osobní údaje mohou

být zpracovávány prostřednictvím třetích stran, zejména pak subjektů podílejících

se na průběhu promo akce. Pořadatel je zodpovědný za ochranu osobních údajů v

rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.

6.3 Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální

síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své

informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, společností

Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

7 Závěrečná ustanovení

7.1 V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících

se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.

7.2 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Aktuální, úplné

a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese:

www.facebook.com/jidlodotlapky.

V Praze, dne 9. 7. 2017